Głusk (gw), Kalinówka

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

Oferta dla inwestorów pod budowę osiedli domków.
Wszystkie media w działce - prąd woda gaz kanalizacja światłowód.
Wjazd z drogi asfaltowej.
Szerokość działki 29m na 170m

Prowizja biura 3%  (FV)

Więcej informacji pod numerem 533997245


UCHWAŁA NR XLI/345/21
RADY GMINY GŁUSK
z dnia 9 grudnia 2021 r.
W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUSK dla terenu położonego
w miejscowości Kalinówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady
Gminy Głusk Nr XII/104/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla terenu położonego w miejscowości
Kalinówka po stwierdzeniu, że niniejsze zmiany planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Głusk Nr
V/37/19 z dnia 24 stycznia 2019 zmienionego Uchwałą Rady Gminy Głusk Nr XVII/149/20 z dnia 27 stycznia
2020, oraz Uchwały Rady Gminy Głusk Nr XXXIV/309/17 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Głusk, Rada Gminy Głusk uchwala co
następuje:
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk
uchwalonego Uchwałami:
1) Uchwała Nr XXIII/169/2000 Rady Gminy Głusk z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie aktualizacji
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Głusk oraz Uchwałą Nr XXV/184/2000
z dnia 18 maja 2000 r. – reasumpcja w/w uchwały, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego Nr 15 z dnia 5 czerwca 2000 poz. 337
2) Uchwała Rady Gminy Głusk Nr XII/95/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Głusk dla obszarów wsi
Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny,
Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 3239.
2. Granice zmian planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dodatkowo załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2,
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3,
3) Cyfrowe dane przestrzenne w pliku GML dla zmiany planu stanowiące załącznik nr 4.
§ 2. 1. Zmianą planu objęto obszar, w obrębie którego, tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi
oznaczono np.: IKL 16U
I - numer terenu w danej miejscowości
KL - symbol miejscowości (Kalinówka)
16 - numer terenu w tej miejscowości
U - funkcja terenu
2. Dla terenów komunikacji klasyfikację i kategoryzację drogi oznaczono np.: IKL 14KDD-G–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 1
I - numer terenu w danej miejscowości
KL - symbol miejscowości (Kalinówka)
14 - numer terenu w tej miejscowości
KD - symbol komunikacji drogowej
D - klasa drogi np. - dojazdowa
G - kategoria drogi (planowana) np. gminna
§ 3. 1. W rysunkach planu użyto następujących oznaczeń graficznych:
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 lub umieszczone na rysunku poza
granicą opracowania mają charakter informacyjny i są jednolite z ustaleniami obowiązującego studium i planu,
który obowiązuje na danym terenie sąsiednim.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych częściach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Głusk,
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki planu na mapie w skali 1:1000, stanowiące załączniki
nr 1. do niniejszej uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 2
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowo - cyfrowym,
6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi być
zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i stanowi nie mniej niż 55%
powierzchni ogólnej zabudowy,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i stanowią nie więcej niż
45 % powierzchni ogólnej zabudowy. Dotyczy to części obiektów dla których warunki odległości ustalone
zostały w przepisach szczególnych
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia określa najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznej ściany
budynku od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, a w przypadku dróg najmniejszą
dopuszczalną odległość od krawędzi jezdni, z wyłączeniem zewnętrznych schodów, pochylni, ramp
wejściowych, tarasów, werand i podcieni, a także: wykuszy, balkonów, loggi, ryzalitów, gzymsów,
okapów, zdobień elewacji, elementów odwodnienia dachów, wykraczających poza obrys przedmiotowej
linii nie więcej niż 1,5m. Linia ta nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji
zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy interpretować w oparciu o definicje zawarte w branżowych przepisach
szczególnych a w przypadku ich braku rozumieć zgodnie z ich słownikowym znaczeniem.
§ 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
1. Zagospodarowanie i użytkowanie obszaru powinno odbywać się z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju, ochrony środowiska i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.
2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposoby zagospodarowania terenu:
1) poprzez określenie w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały:
a) maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy,
b) minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
c) minimalnego i maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy
d) maksymalnej wysokości zabudowy w metrach i kondygnacjach,
e) rodzaju i spadku dachu,
2) na wszystkich terenach budowlanych objętych zmianami planu dopuszcza się realizację miejsc
postojowych dla samochodów osobowych poza liniami zabudowy wyznaczonymi od strony dróg, jeżeli ich
realizacja nie koliduje z zagospodarowaniem dopuszczonym planem, przy czym ustala się iż realizacja wiat
garażowych lub śmietnikowych musi odbywać się w obszarze wyznaczonym liniami zabudowy;
3) w uzasadnionych przypadkach kiedy nie utrudnia to warunków zabudowy i zagos- podarowania działki
sąsiedniej, na terenach budowlanych wyznaczonych niniejszymi zmianami planu miejscowego dopuszcza
się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych bezpośrednio przy
granicy sąsiedniej działki budowlanej, lub możliwe jest sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od
granicy działki sąsiedniej – przy zachowaniu warunków ppoż.
4) ustala się dla każdej działki budowlanej realizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, dróg
wewnętrznych, dojść, dojazdów, miejsc postojowych, miejsc na odpady oraz wiat, altan i obiektów małej
architektury zgodnie z przepisami odrębnymi oraz lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska pod
warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
5) dachy:
a) ustala się pokrycie obiektów budowlanych dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu połaci na
„korpusie głównym”,
b) pokrycie dachów spadzistych ustala się z dachówki ceramicznej, blacho dachówki lub dachówki
betonowej w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub z innych materiałów w kolorach brązowym ,
szarym lub grafitowym.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 3
c) powyższe ustalenia nie obowiązują w przypadku, kiedy ustalenia szczegółowe dotyczące danego terenu
zawarte w Rozdziale II mówią inaczej.
6) elewacje zewnętrzne:
a) obowiązują tynki w kolorach: białym, odcieniach szarości, czerni, beżu, brązu, kremowego,
b) dopuszcza się stosowanie okładzin trwałych w całościowo projektowanych elewacjach za wyjątkiem
blach trapezowych i falistych oraz paneli z tworzyw PCV. Dopuszcza się okładziny trwałe: ceramiczne,
kamienne
i imitujące kamień naturalny oraz elementy okładzin metalowych, szklanych i drewniane w odcieniach
brązu,
c) powyższe ustalenia nie obowiązują w przypadku, kiedy ustalenia szczegółowe dotyczące danego terenu
zawarte w Rozdziale II mówią inaczej.
7) Wszelkie planowane na terenie opracowania obiekty o wysokości równej i większej od 50,0 m nad
poziomem terenu podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu przez
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SzRP
8) Teren położony w miejscowości Kalinówka znajduje się w strefie ograniczeń wysokości zabudowy
związanej z ochroną przestrzeni powietrznej wokół lotniska „LUBLIN” w Świdniku. Zgodnie
z przepisami odrębnymi z zakresu lotnictwa w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska zabrania
się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających
zagrożenie dla ruchu statków powietrznych. Ponadto znaczna część obszaru gminy Głusk znajduje się
w zasięgu powierzchni ograniczającej (powierzchnia BRA) zabudowę od lotniczego urządzenia
naziemnego - radiolatarni ogólnokierunkowej (DVOR). W strefie tej występują ograniczenia w realizacji
turbin wiatrowych o wysokości powyżej 255 m n.p.m.
§ 6. TERENY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I WYMAGANIA
WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
1. Na obszarze objętym planem nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym które ujęto w planie są :
a) Rozbudowa istniejącej szkoły gminnej oraz realizacja w jednym kompleksie obiektów oświatowych
i innych, towarzyszących funkcji podstawowej,
b) Urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania
i odprowadzania ścieków,
c) Tereny dróg gminnych i ciągu pieszo - jezdnego
3. Na terenach objętych planem przestrzeniami publicznymi będą tereny dróg gminnych, a na terenie IKL
15UP powstaną po zrealizowaniu zespołu usługowego również przestrzenie publiczne.
§ 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody.
2. Cały obszar gminy objęty jest statusem obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
406. Jest to obszar występowania wód kredowych silnie narażonych na zanieczyszczenia powierzchniowe ze
względu na brak warstw izolujących. Celem ochrony przed degradacją zasobów wód tego zbiornika jest
zachowanie wgłębnych poziomów wodonośnych z czystymi wodami do wykorzystania teraz i w przyszłości.
Ustala się obowiązek, zgodnie z przepisami odrębnymi, szczególnej ochrony wód powierzchniowych i wód
podziemnych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu
akustycznego dla nowopowstającej zabudowy:
1) nakazuje się przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami
odrębnymi, zaliczając objęte zmianą planu tereny odpowiednio jako:
a) pod zabudowę mieszkaniową zagrodową (RM )–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 4
b) pod zabudowę usługową (UP) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
oraz na cele rekreacyjno wypoczynkowe – obiekty sportowe
2) zakazuje się eksploatacji urządzeń powodujących w zakresie emisji hałasu przekroczenie standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny,
3) w przypadku modernizacji i rozbudowy obiektów z pomieszczeniami przezna-czonymi na pobyt ludzi
położonych poza wyznaczonymi liniami zabudowy plan ustala obowiązek zastosowania odpowiednich
środków technicznych zabezpieczających przed uciążliwościami, zgodnie z uregulowaniami przepisów
odrębnych;
4) Na terenach podlegających ochronie przed hałasem należy zastosować zabezpie-czenia przed
ponadnormatywnym hałasem i uciążliwościami ruchu drogowego.
4. Zakazuje się eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację
ma tytuł prawny.
5. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
6. Na obszarze objętym planem brak obszarów ograniczonego użytkowania w rozumieniu Art. 135 Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska.
7. Strefy i zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
1) nakazuje się utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) na terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się lokalizację urządzeń radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radionadawczych tylko w powiązaniu z zabudową funkcji podstawowej lub
uzupełniającej.
8. Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze oraz obszary osuwania
się mas ziemnych.
9. Na ternach objętych planem nie występują udokumentowane złoża kopalin.
§ 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1. Na obszarze objętym opracowaniem zmian planu nie występują obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków.
2. Na obszarze opracowania nie występują stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji
Zabytków
3. W przypadku ujawnienia podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych
przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyń glinianych, szklanych
kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały
kostne będące pozostałością pochówków itp., osoby prowadzące roboty są zobowiązane do wstrzymania
wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce ich
odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.
§ 9. TERENY REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
1. W obszarze objętym planem brak dużych naturalnych obszarów o charakterze rekreacyjno –
wypoczynkowym.
§ 10. TERENY ZAMKNIĘTE
1. Na terenach objętych zmianami planu nie występują tereny zamknięte, zgodne z Prawem geodezyjnym
i kartograficznym z 17 maja 1989 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
§ 11. SPOSÓB USYTUOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W STOSUNKU DO DRÓG–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 5
1. Na rysunku planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ciągów dróg położonych
w granicach i poza granicami opracowania:
1) ciągów pieszo jezdnych KXL
nie mniej niż 5,0 m od linii regulacyjnej ciągu, chyba, że na rysunku planu pokazano inaczej
2) wewnętrznych KDW
nie mniej niż 8,0 m od krawędzi jezdni, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej,
3) dojazdowych KDD
nie mniej niż 8,0 m od krawędzi jezdni, a na odcinkach szerszych 10,0 m jak pokazano na rysunku planu,
2. Dla dróg położonych poza obszarem opracowania odległości linii zabudowy podano na rysunku planu od
planowanych linii regulacyjnych tych dróg. Oznaczenia tych dróg odnoszą się do planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze których są one położone, co uwzględniono na załącznikach graficznych do
niniejszego opracowania.
3. Odległości określone powyżej nie dotyczą infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem dróg
i innej, która może być realizowana na podstawie porozumień z zarządcami dróg. Minimalne odległości
lokalizacji trwałych ogrodzeń działek przy drogach publicznych nie mogą przekroczyć linii rozgraniczających
drogi ustalonych w planie.
§ 12. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, ORAZ USTALENIA
DOTYCZĄCE MINIMALNYCH POWIERZCHNI WYDZIELANYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH:
1. W granicach obszarów objętych niniejszym planem nie wskazuje się obszarów przewidzianych do
scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi, przy czym:
1) dopuszcza się łączenie istniejących działek oraz podział na nowe działki budowlane;
2) dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę działek budowlanych nie spełniających warunków
dotyczących minimalnej powierzchni działki, jeżeli zostały one wydzielone przed uchwaleniem planu lub
w wyniku uchwalenia planu nastąpią dalsze wydzielenia z nich terenu pod drogi publiczne lub ciągi piesze,
przy czym realizowana zabudowa musi spełnić pozostałe warunki określone planem;
3) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone planem pod urządzenia infrastruktury
technicznej, drogi, dojścia i dojazdy.
3. Dla dróg wewnętrznych obsługujących więcej niż 2 działki budowlane ustala się szerokość 8,0 m
z zakończeniem placykiem nawrotowym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie
szerokości ciągu drogi wewnętrznej do 5,0 m.
4. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż ustalona planem w celu poprawy
warunków wielkościowych działki sąsiedniej (wydzielona działka nie będzie stanowić samodzielnej działki
budowlanej).
§ 13. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU OBSŁUGI
KOMUNIKACYJNEJ TERENU.
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy obsługi komunikacyjnej:
1) na terenie objętym niniejszymi zmianami planu, przewidziano obsługę komunikacyjną działek
budowlanych z istniejących dróg położonych poza terenem opracowania oraz z dróg projektowanych..
2) powiązania ponadlokalne w stosunku do obszaru planu zapewnią drogi publiczne klasy zbiorczej (KDZ),
3) drogi publiczne klasy dojazdowej, wewnętrznej i ciągi pieszo – jezdne (KDD, KDW i KXL) stanowią
system powiązań lokalnych obsługujących przyległe zagospodarowanie.
2. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów
w następującej liczbie:
1) dla terenów usług:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 6
a) dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej handlu, rzemiosła,
kultury, rozrywki, gastronomii, poczty i łączności – nie mniej niż 25 i nie więcej niż 38 miejsc
parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków;
b) dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, zdrowia– nie mniej niż 15 i nie
więcej niż 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub pomieszczeń;
c) dla obiektów oświatowych ustala się indywidualne określenie ilości miejsc parkingowych, których ilość
wynikać będzie z rodzaju realizowanego programu użytkowego
2) dla terenów mieszkaniowych,
a) dla budynków i pomieszczeń mieszkalnych ustala się obowiązek zapewnienia minimum miejsca
garażowego lub miejsca do parkowania na każdej działce, nie mniej niż: - 1,5 miejsca na 1 lokal
mieszkalny,
- 1 miejsce na 25m 2 powierzchni usług.
3) dla pozostałych funkcji usługowych, funkcji rolniczej i w przypadkach nieokreślonych wyżej – ilość miejsc
parkingowych dla samochodów należy dostosować do indywidualnych potrzeb związanych z konkretnym
programem.
4) dodatkowo minimum 5% miejsc parkingowych przewidzieć należy dla samochodów posiadających kartę
parkingową.
§ 14. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:
1) ustala się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich remonty,
przebudowę lub rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz potrzeb przyszłego
zagospodarowania terenu;
2) dla lokalizowania projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej ustala się rezerwy terenu w liniach
rozgraniczających dróg publicznych, w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych;
3) w przypadku braku możliwości lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg, dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej na terenach w obszarze
planu pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Zaopatrzenie w wodę:
1) ustala się docelowo zaopatrzenie w wodę na obszarze objętym planem z istniejących i projektowanych sieci
komunalnego systemu wodociągowego gminy,
2) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę poszczególnych terenów objętych planem nastąpi poprzez rozbudowę
istniejącej sieci wodociągowej.
3) ustala się, że gminna sieć wodociągowa będzie realizowana w sposób umożliwiający jej wykorzystanie do
celów przeciwpożarowych;
3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
1) ustala się docelowo odprowadzanie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych do gminnej
sieci kanalizacyjnej;
2) do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do
indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, lub do przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych realizować należy zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4. Odprowadzanie wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ustala się docelowo siecią kanalizacji deszczowej do
odbiornika ścieków deszczowych, a po ich retencjonowaniu i podczyszczeniu zgodnie z przepisami
odrębnymi do gruntu w ilości nie przekraczającej odpływu ze zlewni naturalnej;–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 7
2) dopuszcza się lokalizację pompowni w pasach istniejących i projektowanych dróg;
3) dla powierzchni biologicznie czynnych ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód
powierzchniowych lub do ziemi poprzez infiltrację powierzchniową w granicach własnej nieruchomości,
przy czym odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi nie może odbywać się ze szkodą dla
terenów sąsiednich;
4) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w otwartych lub zamkniętych zbiornikach
retencyjnych w obrębie działki inwestycyjnej.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i gaz:
1) ustala się zasilanie w energię cieplną ze zbiorowych lub indywidualnych źródeł dostarczania ciepła
w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania
energii elektrycznej, gazu, oleju nisko siarkowego lub paliw stałych spalanych w piecach niskoemisyjnych,
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło,
3) zaleca się wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, przy użyciu pomp ciepła, instalacji wiatrowej
oraz instalacji solarnej połączonej z kolektorami słonecznymi usytuowanymi na własnej działce budowlanej
o mocy nie większej niż moc mikro instalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych lub
z alternatywnych źródeł energii,
2) ustala się, że nowe stacje transformatorowe będą realizowane jako obiekty wolnostojące wnętrzowe lub
wbudowane w obiekty podstawowe,
3) ustala się zakaz realizowania nowych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, chyba, że jest to
uzasadnione szczególnymi względami technicznymi,
4) elektroenergetyczne urządzenia liniowe należy przewidywać w pasach drogowych. Szerokość pasów
technicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną w pasach drogowych winna umożliwiać usytuowanie
ww. urządzeń w zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji dróg.
Dopuszcza się ich budowę poza pasem drogowym przy zachowaniu pasa technicznego o szerokości min.
1m dla linii kablowych SN i NN oraz złącz kablowych NN. W pasach technicznych z infrastrukturą
elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz składować materiałów,
5) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki przy
ścianach stacji bez otworów drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych. Realizacja tych inwestycji powinna
w zależności od potrzeb uwzględniać:
a) strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie i użytkowaniu,
b) realizację inwestycji oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w oparciu o czyste
i bezpieczne dla środowiska technologie,
c) zastosowanie przy realizacji inwestycji nowoczesnych technologii.
6) Przy zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy, należy zachować wymagane przepisami odległości
gałęzi i drzew od urządzeń linii elektroenergetycznych.
7) Wyznacza się strefy techniczne wyłączone spod zabudowy dla istniejących i nowoprojektowanych
elektroenergetycznych linii napowietrznych sieci SN - po 7,5m od osi,
7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejącej i projektowanej
sieci telekomunikacyjnej,
2) zabrania się lokalizowania na terenie objętym planem nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych,
3) dopuszcza się instalację urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych,
przy zachowaniu następujących warunków:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 8
a) nie przekraczania standardów ochrony środowiska przy lokalizacji instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne,
b) dopuszcza się lokalizowanie stacji telefonii komórkowej obsługiwanych przez różnych operatorów na
jednej konstrukcji masztowej na istniejących lub projektowanych obiektach kubaturowych
w powiązaniu, z którymi są realizowane.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) Obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia i miejsca umożliwiające selektywną zbiórkę
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) Wywożenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadów z obszaru objętego planem na wyznaczone
dla potrzeb gminy tereny składowania, przeróbki lub spalania śmieci zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 15. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I
UŻYTKOWANIA TERENU.
1. Tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania
ich zgodnego z planem.
2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem:
1) obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania z zakazem rozbudowy istniejących obiektów o funkcji
sprzecznej z przewidzianą planem,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów nie związanych trwale z gruntem o charakterze przenośnym.
3. Dopuszcza się lokalizację przy drogach publicznych tymczasowych ogrodzeń w granicach własności,
jeśli nie kolidują z istniejącymi i projektowanymi obiektami oraz z przepisami szczególnymi z zakresu ochrony
dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa budowlanego i nie ograniczą widoczności lub bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE dla wyszczególnionych funkcji terenu
§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolem RM ustala się:
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
2. Dotyczy to terenów oznaczonych na rysunkach planu numerami: IKL 1RM, IKL 2RM, IKL 5RM, IKL
6RM, IKL 11RM, IKL 12RM, IKL 13RM, IKL 16RM,
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
Ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki w zabudowie zagrodowej - minimalnie 1 500 m2;
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
1) budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza służąca produkcji rolnej,
2) dopuszcza się doinwestowanie poszczególnych istniejących działek w zabudowie zagrodowej o brakujące
elementy zagospodarowania (garaże, budynki gospodarcze),
3) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 11,
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0.8,
b) minimalny – 0.01,
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 40%,
6) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – minimalnie 30%,
7) maksymalna wysokość budynku:
a) mieszkalnego – 11,0 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne),–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 9
b) maksymalna wysokość budynku gospodarczego, garażowego i budowli – 11,0 m (1 kondygnacja
nadziemna),
8) pokrycie obiektów budowlanych dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu połaci na „korpusie
głównym”, lub dachem płaskim.
5. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU:
1) Dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, służących obsłudze produkcji rolnej, wbudowanych
w bryły budynków mieszkalnych lub gospodarczych, pod warunkiem, iż nie będą przekraczały 30%
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, lub będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą
o powierzchni nie przekraczającej 45% zabudowy gospodarczej służącej produkcji rolnej.
2) Dopuszcza się stosowanie na obiektach mieszkalnych i gospodarczych dachów płaskich lub innych przy
zachowaniu limitu wysokości obiektu.
3) Dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej niż 40 DJP.
6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
1) ustala się obsługę komunikacyjną działek w zabudowie zagrodowej poprzez system istniejących
i projektowanych dróg położonych na obszarze opracowania i poza nim, zgodnie z rysunkiem planu
i ustaleniami § 13.
2) program parkingowy przyjmować należy zgodnie z ustaleniami w § 13.
3) obowiązują zasady obsługi terenów sieciami infrastruktury technicznej określone w § 14 niniejszej
Uchwały.
7. STAWKA PROCENTOWA.
Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%
wzrostu wartości nieruchomości.
§ 17. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem UP ustala się:
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
TEREN USŁUG PUBLICZNYCH: usługi publiczne z zakresu zdrowia, oświaty, nauczania, zamieszkania
zbiorowego, kultury, sportu i rekreacji, oraz inne usługi nieuciążliwe, zaplecza obiektów usługowych,
administracja i usługi komercyjne uzupełniające funkcję podstawową.
2. Dotyczy to terenów oznaczonych na rysunkach planu numerami:
Na załączniku nr 1.1. I P 1UP,
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁĄDU PRZESTRZENNEGO:
1) ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - minimalnie 800 m2.
2) ustala się realizację budynków wolnostojących oraz możliwość rozbudowy obiektów istniejących na
terenach sąsiednich z warunkiem zgodności z podstawowym przeznaczeniem terenu
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
1) zabudowa usługowa wolnostojąca z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z rodzajem
prowadzonej działalności zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu.
2) dopuszcza się doinwestowanie poszczególnych istniejących działek budowlanych o budynki garażowe
i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku usługowego, przy czym ich
charakter architektoniczny powinien być spójny z obiektem podstawowym
4) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 11.
5) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0,9,
b) minimalny – 0,1,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 10
6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 70%,
7) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej minimalnie 15%
8) wysokości budynków:
a) usługowego – 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne )
b) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 12,0 m (1 kondygnacja nadziemna).
9) pokrycie obiektów budowlanych dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu połaci na „korpusie
głównym”, lub dachem płaskim.
10) Ustala się zasady kształtowania kolorystyki i materiałów wykończenia elewacji oraz pokrycia dachów
projektowanych, przebudowywanych, nadbudowywanych i rozbudowywanych budynków:
a) dopuszcza się stosowanie na elewacjach budynków tynków, okładzin z kamienia naturalnego lub cegły
klinkierowej, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 4 ppkt 2);
b) dopuszcza się zastosowanie na elewacjach przeszklonych ścian kurtynowych.
c) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych typu siding;
d) dopuszcza się zastosowanie na elewacjach drewna jako elementów detalu architektonicznego, żaluzji
rozpraszających światło, okiennic lub barierek balkonów i tarasów nawiązujących do starej zabudowy
drewnianej;
e) dopuszcza się stosowanie na elewacjach tynkowanych odcieni beżu, szarości, czerni, kremu i kolorów
nawiązujących do materiałów mineralnych z wykluczeniem wszystkich kolorów jaskrawych –
z wyjątkiem elementów reklamowych;
f) zabrania się sytuowania urządzeń klimatyzacyjnych na elewacjach zwróconych w stronę przestrzeni
publicznych tj. od strony ulic, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i placów;
g) dopuszcza się stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej:
- w kolorze białym lub czarnym,
- w naturalnym kolorze drewna,
- w naturalnym kolorze metalu,
h) dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych zielenią;
i) jako pokrycie dachów obiektów usługowych o wysokości nie przekraczającej 3 kondygnacji należy
stosować w przypadku dachów wysokich dachówki ceramiczne, blacho dachówki w odcieniach
czerwieni, brązów, szarości, zieleni;
j) nakazuje się stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji i pokrycia dachów budynków;
5. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez istniejące drogi położone poza obszarem
opracowania oznaczone KDD-G oraz drogę wewnętrzną KDW, zgodnie z rysunkiem planu.
2) program parkingowy przyjmować należy zgodnie z ustaleniami w § 13.
3) obowiązują zasady obsługi terenów sieciami infrastruktury technicznej określone w § 14.
6. STAWKA PROCENTOWA.
Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%
wzrostu wartości nieruchomości.
§ 18. Dla terenów upraw rolnych oznaczonych symbolem R ustala się:
1. PRZEZNACZENIE TERENU :TERENY UPRAW ROLNYCH bez prawa zabudowy.
2. Dotyczy to terenów oznaczonych na rysunkach planu numerami: IKL 9R, IKL 10R,
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 11
1) ustala się na terenach upraw rolnych możliwość lokalizacji:
a) ścieżek rowerowych, ciągów pieszych w formie duktów śródpolnych,
b) urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia i sieci uzbrojenia podziemnego, oraz instalacji do
wspomagania gospodarki rolnej,
c) elementów małej architektury,
Obiekty lub urządzenia, o których mowa powyżej można lokalizować pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
1) Dla terenów upraw rolnych ustala się:
a) ochronę istniejącej wartościowej zieleni, a w szczególności ochronę istniejącego drzewostanu
śródpolnego,
b) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt.3, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są
zlokalizowane;
2) Odstępuje się od ustalania wskaźników zagospodarowania terenów;
5. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) ustala się obsługę komunikacyjną terenów upraw rolnych poprzez system istniejących i projektowanych
ciągów komunikacyjnych i duktów śródpolnych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami § 13;
2) obowiązują zasady obsługi terenów sieciami infrastruktury technicznej określone w § 14. przy zachowaniu
następujących warunków:
a) realizowane urządzenia infrastruktury technicznej nie wymagają uzyskania zgody na wyłączenie gruntów
wyższych klas z użytkowania rolniczego,
b) w wyniku realizacji sieci i urządzeń nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu z upraw rolnych na
inny.
6. STAWKA PROCENTOWA
Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %
wzrostu wartości nieruchomości.
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolem K ustala się:
1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY KOMUNIKACJI. Przeznaczenie podstawowe: drogi
i urządzenia z nimi związane, wynikające z potrzeb technicznych, transportowych i innych funkcji
komunikacyjnych.
1) Na terenach, o których mowa ust. 1 ustala się przebieg dróg oznaczonych w/g klas:
a) KDD – dojazdowa,
b) KDW – wewnętrzna
c) KXL – ciąg pieszo – jezdny
Szerokość pasa drogowego określonego liniami regulacyjnymi przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:1 000.
2) Ustalone przebiegi i klasy dróg, o których mowa w ust. 1 i 2 oznacza się stosownie do zaliczonej kategorii:
G – drogi gminne,
1. Dotyczy to terenu oznaczonego na rysunku planu numerem :
1) Drogi dojazdowe: IKL 3KDD-G, IKL 8KDD-G, IKL 14KDD-G,
2) Drogi wewnętrzne: IKL 4KDW,
3) Ciąg pieszo – jezdny: IKL 7KXL–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 12
3. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA
W UŻYTKOWANIU:
1) Dopuszcza się:
a) przejście przez teren sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi obszaru,
b) przebieg w pasie drogowym ścieżek rowerowych pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych,
c) realizację urządzeń komunikacyjnych związanych z eksploatacją dróg,
d) wzbogacenie biologiczne w formie zadrzewień z uwzględnieniem warunków wynikających
z ewentualnych potrzeb prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego,
e) urządzenia i obiekty j. w. mogą być realizowane pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań
przeznaczenia podstawowego.
2) Wyklucza się:
a) realizację zagospodarowania kubaturowego z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) lokalizowanie ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających dróg których parametry ustalone są na rysunku
planu oraz w niniejszym paragrafie.
3) Ustalenia dotyczące minimalnych odległości linii zabudowy liczone od zewnętrznej krawędzi jezdni
podano w §11 oraz na rysunku planu.
4. STAWKA PROCENTOWA.
Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%
wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 20. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami planu tracą moc ustalenia Miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk uchwalonych Uchwałami Rady Gminy Głusk:
1) Uchwała Nr XXIII/169/2000 Rady Gminy Głusk z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie aktualizacji
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Głusk oraz Uchwałą Nr XXV/184/2000
z dnia 18 maja 2000 r. – reasumpcja w/w uchwały, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego Nr 15 z dnia 5 czerwca 2000 poz. 337
2) Uchwała Rady Gminy Głusk Nr XII/95/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Głusk dla obszarów wsi
Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny,
Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 3239.
§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk.
§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Głusk
Sylwia Jurek–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/345/21
Rady Gminy Głusk
z dnia 9 grudnia 2021 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GŁUSK
w sprawie uwag dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,
wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu:
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
GŁUSK
dla terenu położonego w miejscowości Kalinówka
I WYŁOŻENIE PUBLICZNE
w dniach od 20 października 2021r. do 10 listopada 2021 r.
Po wyłożeniu projektu zmian planu do dna 25 listopada 2021 r. wpłynęło 5 uwag dotyczących terenu
objętego opracowaniem. 1 uwaga została uwzględniona, a pozostałe nie mogły być rozpatrzone pozytywnie.
Rozstrzygnięcia dotyczą:
1. Uwaga Nr 1 w zestawieniu uwag
Wieś KALINÓWKA (dotyczy działki nr 229/8)
Do Urzędu Gminy Głusk w dniu 23 listopada 2021 r. wpłynęła w terminie uwaga sprzeciwiająca się
wprowadzeniu drogi dojazdowej i wyznaczeniu wzdłuż niej działek budowlanych w które nie włączono całości
terenu należącego do wnoszącego uwagę . Zdaniem skarżącego cały teren powinien zostać przekształcony na
teren zabudowy zagrodowej.
Uwagę te złożyła osoba prywatna. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ zgodnie z Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu nie może naruszać
podstawowych ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głusk. W przypadku terenu należącego do składającego uwagę w planie przekształcono pod zabudowę
zagrodową cały teren przewidziany pod tą funkcję w studium.
2. Uwaga Nr 3 w zestawieniu uwag
Wieś KALINÓWKA (dotyczy działek nr 226/23, 226/40, 226/42)
Do Urzędu Gminy Głusk w dniu 25 listopada 2021 r. wpłynęła w terminie uwaga dotycząca za małego
zakresu zmiany planu . Zdaniem skarżącego cały teren powinien zostać przekształcony na teren zabudowy
zagrodowej.
Uwagę te złożyła osoba prywatna. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ zgodnie z Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu nie może naruszać
podstawowych ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głusk. W przypadku terenu należącego do składającego uwagę w planie przekształcono pod zabudowę
zagrodową cały teren przewidziany pod tą funkcję w studium.
3. Uwaga Nr 4 w zestawieniu uwag
Wieś KALINÓWKA (dotyczy działek nr 226/43, 226/45)
Do Urzędu Gminy Głusk w dniu 25 listopada 2021 r. wpłynęła w terminie uwaga dotycząca przekształcenia
na teren zabudowy zagrodowej całych należących do autorów uwagi działek
Uwagę te złożyły osoby prywatne. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ zgodnie z Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu nie może naruszać
podstawowych ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głusk. W przypadku terenu należącego do składających uwagę w planie przekształcono pod zabudowę
zagrodową cały teren przewidziany pod tą funkcję w studium.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 1
4. Uwaga Nr 5 w zestawieniu uwag
Wieś KALINÓWKA (dotyczy działki nr 228/19)
Do Urzędu Gminy Głusk w dniu 25 listopada 2021 r. wpłynęła w terminie uwaga sprzeciwiająca się
wprowadzeniu drogi dojazdowej i wyznaczeniu wzdłuż niej działek budowlanych w które nie włączono
większej części terenu należącego do wnoszącego uwagę. Zdaniem skarżącego powinna zostać przekształcona
na teren zabudowy zagrodowej taka część powierzchni działki, której wielkość pozwala na wydzielenie
samodzielnej działki budowlanej pod zabudowę zagrodową.
Uwagę te złożyła osoba prywatna. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ zgodnie z Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu nie może naruszać
podstawowych ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głusk. W przypadku terenu należącego do składającego uwagę w planie przekształcono pod zabudowę
zagrodową cały teren przewidziany pod tą funkcję w studium.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/345/21
Rady Gminy Głusk
z dnia 9 grudnia 2021 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GŁUSK
w sprawie
sposobu realizacji zapisanych w PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
GŁUSK dla terenu położonego w miejscowości Kalinówka inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie
z przepisami o finansach publicznych:
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych
sąsiadujących z obszarem opracowania oraz uzbrojenia), należących do zadań własnych gminy będą pochodzić
z budżetu gminy.
Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy, przy
zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji infrastrukturalnej.
Ponadto przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu optymalizacji wydatków.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/345/21
Rady Gminy Głusk
z dnia 9 grudnia 2021 r.
Zalacznik4.gml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) ujawnione zostaną po
kliknięciu w ikonę–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: F61734FC-76A0-4BA5-B383-26CF62A09EF5. PodpisanyStrona 1

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty CLV-GS-6954
Powierzchnia 4 700,00 m²
Standard
Wymiary działki 29x170 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Prąd jest
Kanalizacja tak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem